Sham Kaur, Amar Kaur, Harbans Sekhon, December 3, 1972. Courtesy of Mrs Harbans Sekhon.