Sham Kaur, Amar Kaur, Harbans Sekhon, December 3, 1972. Courtesy of Mrs Harbans Sekhon.

Sham Kaur, Amar Kaur, Harbans Sekhon, December 3, 1972. Courtesy of Mrs Harbans Sekhon.

Leave a Reply